Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) waaronder we elk van onze producten (genaamd “Product”) die op onze website www.fabyshop.be en www.fabyshop.nl vermeld staan aan u leveren. Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer Producten via de website te bestellen. Door één van onze Producten te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden u aan om voor toekomstig gebruik een kopie af te drukken van de Algemene Voorwaarden.

Voor eventuele klachten met betrekking tot een online transactie of meer informatie over de mogelijkheden om geschillen buitengerechtelijk te regelen, kan u terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr/


Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

FABY BENELUX

BVBA Savanh

Pl. Peter Benoit 15E/F

1120 Brussels

Telefoonnummer: +32 (0)2 268 24 77 (maandag-donderdag: 9u30-12u30/ 13u-18u)

E-mailadres: info@fabynails.be

BTW N°: BE 0541.587.523

RPR:


Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;
Hierna FABY Benelux genoemd


2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of in naam van een bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met FABY Benelux;
Hierna de Klant genoemd


3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door FABY Benelux georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en FABY Benelux gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


7. Dag: kalenderdag;


8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of FABY Benelux in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FABY Benelux en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FABY Benelux en de Klant.


Artikel 4 –Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FABY Benelux niet. FABY Benelux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FABY Benelux is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FABY Benelux. FABY Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 5 –Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de FABY Benelux onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


Artikel 6- Herroepingsrecht bij levering van producten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij FABY Benelux.

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Omwille van hygiënische redenen mogen de producten nooit geopend worden of gebruikt worden indien de Klant beroep wil doen op het herroepingsrecht. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan FABY Benelux retourneren, conform de door FABY Benelux verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant FABY Benelux via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde (zie onderstaand) modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

“Modelformulier voor herroeping”

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan FABY Benelux, Pl. Peter Benoit 15E/F, 1120 Brussel, België, Tel: +32(0)474802322, e-mail: info@fabynails.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen Klant(en)

— Adres Klant(en)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden alvorens de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FABY Benelux heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FABY Benelux, Pl. Peter Benoit 15E/F, 1120 Brussel, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien kalenderdagen is verstreken.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal FABY Benelux dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. FABY Benelux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de transactie heeft verricht. FABY Benelux mag wachten met de terugbetaling tot wanneer FABY Benelux de goederen heeft teruggekregen of de Klant kan aantonen dat de goederen zijn teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door FABY Benelux alleen worden uitgesloten indien FABY Benelux dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door FABY Benelux tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

2. die verzegeld zijn en/of niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;

3. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop FABY Benelux geen invloed heeft;


Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

De in de orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen tegen het wettelijk geldende tarief. De leveringskosten zijn bij de prijs inbegrepen.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

FABY Benelux staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door FABY Benelux als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van FABY Benelux jegens FABY Benelux kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

De leveringsprocedure, leveringstermijn en leveringskosten kunnen geconsulteerd worden onder de rubriek “levering”.

FABY Benelux zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het FABY Benelux kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal FABY Benelux geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal FABY Benelux het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij FABY Benelux, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. “Bezorging” wordt hierbij gelijk gesteld met “het fysieke inbezitstellen van de consument”.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Luxemburg.

De levering gebeurt via de externe koeriersbedrijven DPD en Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan FABY Benelux.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door FABY Benelux was geboden.


Artikel 12 - Betaling

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling gebeurt altijd geheel vooraf verzending via paypal.


Artikel 13– Klachtenregeling

FABY Benelux hecht veel waarde aan de tevredenheid van zijn klanten. De Klant kan dus op elk moment contact opnemen met FABY Benelux door gebruik te maken van de contactgegevens in Artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden of onder de rubriek “klantendienst”. FABY Benelux zal zijn best doen om het verzoek van de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk in behandeling te nemen en zal contact met de Klant opnemen bij ontvangst van elke relevante vraag of klacht. In gevallen die betrekking hebben op de garantie dient de fabrikant er vaak bij betrokken te worden, waardoor het iets langer kan duren om verzoeken of klachten af te handelen. FABY Benelux beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Bij FABY Benelux ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FABY Benelux binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De Klant kan de afhandeling van zijn klacht bespoedigen door het onderwerp daarvan zo accuraat mogelijk te beschrijven en door FABY Benelux, waar van toepassing, een kopie van de Bestelling of op zijn minst het bestelnummer in de Bevestiging van Bestelling toe te sturen. Mocht de Klant binnen een termijn van 5 werkdagen nog geen reactie van FABY Benelux hebben ontvangen, raadt FABY Benelux de Klant aan opnieuw contact op te nemen. Het kan gebeuren dat e-mails door anti-spamfilters geblokkeerd worden en FABY Benelux niet bereiken, of dat correspondentie die de Klant werd toegestuurd door FABY Benelux de Klant niet bereikt.


Artikel 14 - Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, FABY Benelux, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en of marketingdoeleinden.

FABY Benelux behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, FABY Benelux heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.


Artikel 15 – Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de Klant zijn computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit doen via de instellingen van zijn browser (via de helpfunctie). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van FABY Benelux, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.


Artikel 16 – Aantasting geldigheid, niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Artikel 17 - Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Site (en eventuele niet-contractuele relaties die hieruit voortvloeien) worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, bent u onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van een Belgische rechtbank in Brussel.